DOKUMENTY PRAWNE REGULUJĄCE ISTNIENIE I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Aby Rada Rodziców mogła rozpocząć działanie, a następnie sprawnie funkcjonować, ważne jest, aby rodzice mieli świadomość istnienia dokumentów prawnych, które regulują istnienie i kompetencje Rady. Oto one:

  • ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.   i jej nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2007r.
  • ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami, w szczególności:

o art. 6a, umożliwiający Radzie Rodziców wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela,

o oraz art. 9c, zgodnie z którym Rada Rodziców ma prawo przedstawić swoją opinię na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Należy również pamiętać, że Rada Rodziców mimo, że jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, musi działać na podstawie:

  • ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • ustawy o rachunkowości.