PRAWA

 1. Rodzice mają prawo do tworzenia demokratycznych i niezależnych od władz szkolnych reprezentacji rodzicielskich, czyli Rad Rodziców.
 2. Rada Rodziców ma prawo do suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji. Oznacza to, że nikt z władz szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna) nie może wpływać na skład Rady Rodziców ani na jej strukturę.
 3. Rada Rodziców ma prawo do gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą.
 4. Rada Rodziców ma również prawo występowania do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych z:
 • jakością nauczania (np. starania o certyfikat ISO),
 • wychowywaniem dzieci (np. organizowanie tzw. zielonych szkół),
 • finansami szkoły (np. wniosek do władz szkoły o wygospodarowanie pieniędzy na kółka zainteresowań),
 • bezpieczeństwem (np. wprowadzenie identyfikatorów).
 1. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyki szkoły. Program wychowawczy obejmuje:
 • zadania wychowawców klas,
 • treści wychowawcze zawarte w statucie i regulaminie szkolnym,
 • zasady współpracy wychowawców z rodzicami i samorządem uczniowskim.

Program profilaktyki ma na celu:

 • rozwijanie zainteresowań uczniów (np. tworzenie kółek zainteresowań),
 • przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce (np. pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, współpraca z ośrodkami wychowawczymi),
 • zapewnienie bezpieczeństwa w szkole,
 • zapobieganie uzależnieniom uczniów.

6. Rada Rodziców ma prawo do opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, jednak należy pamiętać iż ostateczna decyzja należy w tej sprawie należy do dyrektora.

7. Rada Rodziców może również opiniować szkolny zestaw podręczników i programów nauczania, jednak również i w tym wypadku ostateczną decyzję podejmuje rada pedagogiczna.

8. Rada Rodziców może także opiniować wzór jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły, jednak ostateczna decyzja należy do dyrektora. W szkołach ponadgimnazjalnych dyrektor może, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, wprowadzić obowiązek noszenia jednolitego stroju na terenie szkoły. W podstawówkach i gimnazjach strój jest obligatoryjny.

9. Rada Rodziców jest uprawniona do opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania. Przykładem może być tzw. program naprawczy szkoły.

10. Rada Rodziców musi wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń bądź organizacji pozaszkolnych takich jak np.:

 • ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego),
 • ZHR (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej),
 • PCK (Polski Czerwony Krzyż),
 • LOP (Liga Ochrony Przyrody).

11. Ważne jest to, że Rada Rodziców ma prawo zakazania wstępu na teren szkoły tym organizacjom, które mogą mieć zgubny wpływ na rozwój dzieci. Przykładami takich organizacji mogą być: sekty, organizacje sprzeczne z wartościami preferowanymi przez rodziców.