DLA KOGO I W JAKIM CELU POWOŁUJE SIĘ RADĘ RODZICÓW?

Rada Rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach z:

  • innymi organami szkoły, art. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim,
  • instytucjami pozaszkolnymi, art. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne,
  • Radami Rodziców z innych szkół, art. w celu wymiany doświadczeń.

Dla właściwego funkcjonowania Rady Rodziców konieczne jest, aby działała ona jako autentyczny organ szkoły. Oznacza to, że:

  • Rada Rodziców musi być organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły;
  • struktura organizacyjna Rady, sposób jej pracy i podejmowania decyzji powinny być tak pomyślane, aby zapewnić jej niezbędną operatywność;
  • konieczne jest ciągłe informowanie ogółu rodziców o prowadzonych przez Radę działaniach, art. na stronie internetowej lub szkolnej tablicy ogłoszeniowej.

Rada musi posiadać własny budżet i sprawnie nim zarządzać. Autonomia i niezależność Rady Rodziców mają swoje źródło przede wszystkim w sposobie wybierania jej członków. Realizację tej strategii gwarantuje obowiązująca ustawa o systemie oświaty.